جوایز محور سرگرمی های دیجیتال

نفراول

مبلغ 30 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

نفردوم

مبلغ 20 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

نفرسوم

مبلغ 10 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

تقدیر

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس +تندیس ولوحتقدیر جشنواره