شرایط شرکت در جشنواره

ثبت نام در جشنواره تنها از طریق سایت جشنواره امکان پذیر است. بنابر این لازم است درخواست کنندگان با مراجعه به سایت  www.defafestival.com  فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کنند.

  1. تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره و تایید صحت اطلاعات ارسالی می‌باشد لذا مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی برعهده شرکت کننده است.
  2. کلیه آثار بایستی مرتبط با موضوعات دفاع مقدس و منطبق با اهداف جشنواره باشد.
  3. مسئولیت حقوقی هر اثر برعهده‌ی شرکت کننده بوده و در صورت تخلف، اثر ارسالی حذف و تبعات متوجه شخص ارسال کننده اثر می‌باشد.
  4. هر فرد با ثبت هر تعداد اثر می تواند در جشنواره شرکت نماید.
  5. کلیه آثار هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل ارائه هستند.
  6. آثار قبلا در جشنواره‌ای به عنوان اثر برتر تقدیر نشده باشد.
  7. تکنیک (روش اجرا) آزاد است.
  8. اثر ارائه شده تولیدی، بدیع، مرتبط با موضوعات جشنواره و با رعایت حق تألیف باشد.
  9. آثار ارائه شده باید منطبق با آموزه‌‌های ایرانی اسلامی بوده و نماینده فرهنگ غنی ایرانی باشد.
  10. در صورت استفاده از منابع در تولید محتوا، منبع و در صورت لزوم اجازه نامه دسترسی در حاشیه اثر قید گردد.
  11. در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحله‌ای از جشنواره حذف و امتیازات آن سلب می‌شود.
  12. تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد داشت.
  13. برگزیده شدن در جشنواره منوط به کسب امتیاز براساس معیارهای ارزیابی داوری می‌باشد.
  14. تصمیم‌گیری درباره موارد مورد غیرقابل پیش‌بینی و اعلام نشده، برعهده شورای سیاستگذاری جشنواره است.
فهرست