لطفا جهت ارسال اثر، ابتدا در سایت ما ثبت نام نمایید. با تشکر

ارسال آثار

 ثبت نام کنندگان عزیز پس از ثبت نام می توانند از این طریق آثار خود رو در این جا به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند . 

فهرست