این محور شامل مواردی است که در چهار دسته‌بندی بالا قابل ارائه نیست و  آثار رسیده به صورت موردی توسط کمیته داوران ارزیابی و معرفی می‌گردد.