آثار این بخش شامل تمامی تولیدات و محتوایی است که در دسته‌بندی‌های تشریح شده نگنجد و البته در حوزه دفاع مقدس و مقاومت باشد.

فهرست