جوایز محور بخش آزاد

نفراول

مبلغ 20 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

نفردوم

مبلغ 15 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

نفرسوم

مبلغ 10 میلیون ریال+تندیس ولوح تقدیر جشنواره

تقدیر

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس +تندیس ولوحتقدیر جشنواره